คณะกรรมการบริษัท

 
 
 • 1
  พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป
  ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
 • 2
  คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการอิสระ
 • 3
  คุณสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
  ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
 • 4
  คุณธีร์วรา เพชรรักษ์
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
 • 5
  ดร. วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
  กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   
 • 6
  คุณโสรัจจา บุญประสิทธิ์
  กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
   
 • 7
  คุณกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
  กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลสารสนเทศ
 • 8
  คุณกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์
  กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
 • 9
  คุณกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์
  กรรมการ
   
 •