นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  1. สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ โดยส่งเสริมความเสมอภาคไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

  1. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทมีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

  1. สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่

  1. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

  1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ

  1. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชนและส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ ในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

  1. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบาย กลยุทธ์ การส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้นำ พนักงาน ตลอดจนการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อต้านการทุจริต ปฎิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน