การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืน สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการดีทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถปรับตัวได้ดีภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

นโยบายที่สำคัญของบริษัท

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี.pdf

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท.pdf

 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน.pdf

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม.pdf

 นโยบายต่อต้านการทุจริต.pdf


กฏบัตรต่างๆของบริษัท

 1.กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร.บมจ เซนต์เมด.pdf

 2.กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เซนต์เมด.pdf

 3.กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท.บมจ เซนต์เมด.pdf

 4.กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน.pdf

 5.กฎบัตรคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม.pdf

 6.กฎบัตรคณะทำงานบริหารความเสี่ยง.pdf

 7.กฎบัตรเลขานุการบริษัท บมจ.เซนต์เมด.pdf

 8.อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.pdf

 9.จรรยาบรรณทางธุรกิจ.pdf

 10.กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.เซนต์เมด.pdf