ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท เซนต์เมด จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหาร 4 ท่าน คือ คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ , คุณทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ , คุณรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ และ คุณโสรัจจา บุญประสิทธิ์ ทำตลาดผ่านวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ประกอบกับคุณภาพ ของสินค้าที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ราคายุติธรรม ทำให้บริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียง และพึงพอใจ แก่กลุ่มลูกค้าทั้งโรงพยาบาลภาครัฐบาล , เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

คุณวิโรจน์
คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
people2 people3
พ.ศ. 2541

บริษัทฯ ได้จัดตั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่ม ภายใต้ชื่อ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับความต้องการด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

 
Market Leadership

SaintMed ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการตลาดแถวหน้า ที่มาพร้อมกับแบรนด์สินค้าที่สามารถตอบ สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทางการแพทย์ที่หลากหลาย และเพื่อรองรับ การขยายธุรกิจที่ก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพสินค้า งานขายสินค้า ควบคู่ไปกับบริการหลังการขาย ตลอดจนบุคลากรให้มีศักยภาพในด้าน ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและดีที่สุด

Our Future

กว่า 20 ปี ที่ SaintMed มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจ รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพในทุกด้าน และเรายังคงุม่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปในทิศทาง “ SaintMed 4.0 อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง ” สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำตลาดเครื่องมือแพทย์ กลุ่มสินค้าเวชศาสตร์การหลับ กลุ่มสินค้าเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มสินค้าวิเคราะห์โรคหัวใจ