วิสัยทัศน์ : Vision

vision
มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์กลุ่มเวชศาสตร์การนอนหลับ  การช่วยชีวิตฉุกเฉิน  และมีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาห้องฉุกเฉินและไอซียู
 
 

พันธกิจ : Mission

 • พันธกิจต่อลูกค้า

  คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

 • พันธกิจต่อคู่แข่งทางธุรกิจ

  ยึดหลักแข่งขันทางการค้าด้วยความเป็นธรรมและสร้างสรรค์ตลอดจนเคารพกติกาทางด้านธุรกิจ

 • พันธกิจต่อพันธมิตรทางด้านธุรกิจ

  เน้นกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่มั่นคง และยั่งยืน

 • พันธกิจต่อพนักงาน

  มุ่งเน้นการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ควบคู่กับ การเติบโตของบริษัทฯ

 • พันธกิจต่อสังคม

  ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และมุ่งเน้น สินค้าที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และผลักดันให้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป